15/12/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Sepahan Isfahan

15:30

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 6100

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

یعقوب حجتی

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

16

38

66

66

75

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
6
9
12
18 78 7
20 68 8
28
29 85 14
33
35
88

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
14
7

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
9 80 40
13 87 34
14
15
22
35 93 19
38
99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

34
19
40