15/12/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Rahahan Tehran

15:30

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

18

41

43

76

87

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
10
11
23 68 19
27
24
30
33 46 14
40
77

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
19
14

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
7
11
13
17 85 32
20
23 72 30
25
31 80 18

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

30
18
32