01/12/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Malavan Anzali

15:30

1 : 3

هفته 21

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

3

10

45

53

75

76

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
9
13 80 25
14
15
22
35 73 34
38
99

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25
34

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5
7 65 24
8
10 78 9
16
20
21
34 78 27
88
99

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
27
24