24/11/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Sepahan Isfahan

17:30

0 : 1

هفته 20

تعداد تماشاچی : 25000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

21

53

56

65

86

93

93

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
8
9
10
12
20 92 14
21
28
33 64 7
88 88 99

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
7
99

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
8
10
15
17
21 39 19
24
40
77 62 99

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
99