16/11/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Zobahan Isfahan

15:30

0 : 3

هفته 19

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

پیام حیدری

رخداد های بازی

34

37

41

41

47

79

83

90

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
8
10 77 15
11
12
17 76 30
18
19 90 27
26
99

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
27
30

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 64 17
3
10
11
22
24
27
33
38
77 46 19
88 46 14

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
14
19