09/11/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Padide Khorasan

15:30

0 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 170

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

21

26

28

61

80

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
6 46 55
9
14 75 11
19
21
27
40
99 84 23

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

55
11
23

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
10
13
17 88 31
18
20
23 79 11
30 67 19
55

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

19
11
31