20/09/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Foolad Khouzestan

14:15

1 : 2

هفته 17

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

علیرضا ایلدروم

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

1

14

23

29

36

43

72

94

94

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
10 92 29
15
17
21
24
33 89 2
40
63

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

29
2

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5 46 12
6
14
20
26
28
15
16
24 80 8
33 77 17

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
8
12