19/09/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Malavan Anzali

15:00

1 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

امیر رضا آشورماهانی

داور چهارم

جمشید محمدی

رخداد های بازی

58

89

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
6
9
10
13
14
35 77 25
40

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
10
13
16 79 44
17
31 65 8
3
32
55

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

44
8