01/09/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saba Qom

15:00

0 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

6

89

90

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
6
7 60 32
10
13
16 82 29
18
20
31 93 26
70

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

32
29
26

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
7
8 69 9
10
15 75 29
20
21 70 40
24
33

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
40
29