30/08/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:00

2 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

42

46

47

55

63

65

73

88

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 46 10
3
6
7 60 9
8
15
18
21
23
27 75 77

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
9
77

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4 63 66
5
6
9
10 83 77
11 92 22
13
20
23

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

66
77
22