16/08/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Naft Tehran

15:30

1 : 2

هفته 14

تعداد تماشاچی : 130

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

علیرضا کناری

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

30

30

35

68

84

85

88

90

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5
6
7 66 9
10 94 66
11
13
20
23
31 75 77
40

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
66
9

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
10 85 31
11
13
16 78 3
17
18
20
70

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

3
31