15/08/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Peykan Tehran

15:15

0 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

جواد شرفی

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

54

81

89

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
7
9 80 88
10
16
20
24 82 11
26 46 19

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
11
19

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
6
8
9 70 19
14
16 72 11
20 81 30
22
24
27
33

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
30
19