30/07/1393

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Foolad Khouzestan

16:50

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

70

73

86

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
5
7 90 14
20
24
40
10 84 9
15
8 91 26

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
26
9

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
4
8 83 9
12
19
13 77 7
17
18
30
10 68 15

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
9
15