10/07/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Padide Khorasan

15:45

0 : 1

هفته 11

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

امیر حسین فتاحی

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

59

78

85

90

95

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 82 25
1
21 64 77
19
4
27
33
17
2
14
11 46 10

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
25
10

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
9
2
16 80 15
4
8
14
10
6 65 17
19 75 12
33

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
15
17