03/07/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Saipa Tehran

17:25

1 : 0

هفته 10

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

احمد فروغي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

10

12

13

27

73

78

84

92

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 81 15
40
1
5
3
8
18
7
14
17 57 23
10 72 16

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
15
23

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
4
1
7
10 83 18
11
13
16 60 5
17
20
70 71 9

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

18
9
5