27/06/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Perspolis Tehran

18:30

1 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

17

27

29

60

85

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 74 27
13
26
9
1
20
33 68 18
14
17
24
4

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
12
18

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
18 58 19
27
30
17
3
8 79 11
2
33
24
40 34 22

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
11
22