20/06/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Sepahan Isfahan

16:45

0 : 1

هفته 8

تعداد تماشاچی : 22000

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

مهدی مهدوی

رخداد های بازی

35

38

53

79

82

85

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7
8 80 40
5
3
35
10
29 72 6
4 87 99
9
21

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

40
99
6

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77 75 66
10
1
9 76 33
21
99
11
2 56 7
19
4
27

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

66
33
7