20/06/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Gostaresh Foulad

18:50

1 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

محمد صفایی

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

48

73

85

89

94

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
15 64 17
9
2
7 78 16
4
8
14
6
19 88 10
33

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

16
10
17

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 67 14
10
21 83 29
4
8 67 19
7
1
5
24
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
29
14