14/06/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Foolad Khouzestan

18:50

1 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 350

داوران

داور اول

محمد ملکی

کمک داور اول

حمید سبحانی

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

رضا کرمانشاهی

رخداد های بازی

36

40

40

63

66

70

78

90

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 76 14
10
4
8 59 9
7
1
5
24
15
3
21

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
14

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
3
2
10
24 21 99
1
20
9
29 55 23
32 85 26
88

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
26
99