14/06/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Teraktorsazi Tabriz

18:50

1 : 3

هفته 7

تعداد تماشاچی : 35000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

سید مهدی سید علی

رخداد های بازی

12

39

66

68

73

73

85

92

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 46 23
18 71 8
10
1
3
4
7
27 70 17
21
2
6

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

17
8
23

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 73 26
13
9
1
12
6
4
33
14 67 15
17
28

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
26