14/06/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Saba Qom

18:50

2 : 2

هفته 7

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

6

6

59

71

74

83

87

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
11
17
3 69 26
10 85 70
8
13
4
1
6
9 92 14

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

26
70
14

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 80 19
27
9
30 82 11
17
3
20 71 33
8
2
24
40

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

33
19
11