07/06/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saipa Tehran

19:10

0 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

28

55

64

78

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
40
18
19
23 75 8
7
9 88 10
5
22
61 65 14
20

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
10
14

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 83 21
10
4
7
14 46 9
1
5
24
40
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
9