03/06/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Padide Khorasan

19:10

1 : 1

هفته 5

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

6

20

38

41

75

77

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
77 62 17
10
1
9
99 83 14
20
11
2
19
27

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

17
14

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
13
9
20 62 12
6
33
14
17
18
40
4

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

12