02/06/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Zobahan Isfahan

19:15

1 : 1

هفته 5

تعداد تماشاچی : 214

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

20

68

73

74

86

90

90

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
4
6
8
1
9 73 18
30 84 13
19
2
3
23 63 11

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
18
13

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 58 23
17
2 65 19
4 34 3
11
10
5
6
16
9
28

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

3
23
19