02/06/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saba Qom

18:00

4 : 2

هفته 5

تعداد تماشاچی : 8000

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

16

42

43

49

71

84

95

96

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
70 73 9
11
20 84 16
17
5
10 58 3
13
4
1
6

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

9
16
3

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
18 55 27
10
1
3
4
7
9 83 15
21 90 77
2
6

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
77
27