28/05/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Sepahan Isfahan

18:00

3 : 0

هفته 4

تعداد تماشاچی : 800

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

32

44

45

50

67

69

75

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7 63 40
8
5
35 3 1
10
29 48 6
18
9
20
21

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

6
40
1

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
8 88 27
14
31 83 7
1
11
20
5
66
9
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
7