28/05/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Naft Masjed Soleyman

19:15

2 : 0

هفته 4

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهی

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

آشور ماهاني

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

9

9

43

75

77

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
4
10
1
3 46 13
17 71 18
7
20
11 59 9
16
23

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

13
9
18

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
70 92 66
11 62 9
20
17
5
10 75 3
13
4
1
6

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

9
3
66