28/05/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Khouzestan

19:25

1 : 0

هفته 4

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

12

38

54

67

73

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
17
7
3
2
4 70 15
11 81 30
10
5
20 83 13
6

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

30
13
15

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 74 14
10
4
8 61 19
7
1
5
24
40
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
19