23/05/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Gostaresh Foulad

18:00

0 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 226

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

مهدی شفیعی

کمک داور دوم

محمد حسین رحیمی

داور چهارم

پیام حیدری

رخداد های بازی

10

76

76

89

92

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
13
2
1
16 80 15
8
14
10 55 11
6
3
12 46 23

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

11
15
23

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
40
1
17 51 9
19
23 71 10
7
5
61
16 57 15
20

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
10
9