09/05/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Foolad Khouzestan

17:30

2 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 20000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

رضا کرمانشاهی

رخداد های بازی

31

32

57

74

81

82

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 72 23
10
4
8
7
1
5
24
40
15
3

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
3
4
7
8
27 69 18
21 58 10
11 85 15
2
6

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

18
15
10