10/05/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Malavan Anzali

17:30

0 : 0

هفته 1

تعداد تماشاچی : 10500

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

94

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
40
6
10 92 15
14
16
9
24
4
21 57 13
35

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

15
13

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
77
10
7 37 14
1
9 59 23
21
11 72 17
19
4
27

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

23
17
14