22/01/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Foolad Khouzestan

19:00

0 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

سخاوت سليمان نژاد

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

24

37

48

69

85

92

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 74 20
21
4
7
77
14
37 85 15
2
29 60 23
5
24

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
15
23

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31 77 77
23 58 88
7
11
20
16
26 52 10
1
15
9
6

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

88
77
10