17/01/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Fajr Sepasi

17:30

0 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

بهرام نقوي

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

26

46

72

84

85

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
17
13
26
5
10 63 20
4
30
14
8
6

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

11
20

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
40
18
4
10
6
23 88 27
55 62 34
5
1

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
34