07/01/1393

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Perspolis Tehran

17:30

0 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 12000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

محسن فريماني

کمک داور دوم

سعيد زارع

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

31

41

65

66

68

83

86

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
2 71 14
11 90 18
13
9
20
6
33 76 23
99
16
40

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
18
14

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 80 12
7
33
22
35 35 17
16
14 83 15
27
2
20
11
29

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

17
12
15