07/01/1393

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Mes Kerman

17:30

1 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 1400

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

علیرضا کناری

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

3

10

54

54

66

78

90

93

94

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
22
6
30
14 46 64
11 46 24
8
2
3
17
66

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

64
24

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
32 70 11
17
13
26
5
10
4
20 65 6
29 58 33
30

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

6
11
33