07/01/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saipa Tehran

17:30

2 : 2

هفته 28

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

20

43

58

60

80

80

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن