27/11/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Foolad Khouzestan

15:30

1 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 600

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

مصطفي فراهاني

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

14

25

61

71

84

86

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 73 23
8
21
4
11
77
10
37 80 20
29 49 7
5
24

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23
20
7

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
9 79 28
8
10 76 25
1
11
5
24
32 83 70
13
21

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

28
70
25