02/12/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saba Qom

16:00

3 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 27000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

13

15

20

34

45

63

77

78

80

89

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
26
92 74 23
10
9 85 25
13
4
3
30
1
6 57 14

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

23
25
14

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
11
13
7 86 64
9
20
6
33 84 14
99 92 19
16
40

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

64
19
14