20/11/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Perspolis Tehran

14:30

1 : 1

هفته 26

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

42

50

54

66

67

82

87

94

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
40
13
6
9
12
77 57 11
14
7 74 23
33
99

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
23
11

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
23
10
38 89 14
13
8 91 16
44 46 29
26
5
17

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

29
14
16