20/11/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Malavan Anzali

15:00

1 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

مهدی الوندی

کمک داور دوم

امید سعید فر

رخداد های بازی

71

81

89

89

92

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
6
5
14
40
9
30
23 65 7
11
10 79 26
2

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

26
7

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
10
4
24
17
5
20
11
8
37
16 86 23

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

15
23
7