11/11/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Esteghlal Tehran

15:00

1 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

38

43

43

59

79

88

91

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
4
16
33
70
10
3
27
11

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
22
32

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
8
2
6
24 46 35
17
66
3
10
30
14

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

35
40
27