26/10/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Malavan Anzali

14:30

1 : 2

هفته 23

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

10

70

74

82

91

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
5
6 76 18
3
17
14
40
9
11
13
10

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

26
2
18

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
10
19
21
34
8
18
4 89 24
23
55

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
6
24