26/10/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Fajr Sepasi

14:30

1 : 3

هفته 23

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

حمزه علی سلیمی

داور چهارم

رسول رهبرفام

رخداد های بازی

1

23

32

56

70

70

72

76

87

88

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
23
26 82 4
18
25
8 87 38
13
6
17
29 91 36
33

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

4
38
36

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
21 29 9
20
11
29
16 57 7
12
14
27
17 76 38

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

9
7
38