26/10/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Sepahan Isfahan

14:30

1 : 1

هفته 23

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

سجاد طوری

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

20

44

70

71

85

89

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
40
18
28
15
38
7
12 83 99
20
16 59 9

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

9
99

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
1
10 74 25
7
77
6
23
17
11 79 27
16
29 55 80

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

80
25
27