21/10/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Teraktorsazi Tabriz

14:30

3 : 3

هفته 22

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

38

38

50

54

65

66

72

79

90

92

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
13 78 9
20
17 70 3
88
34
8
7
10
28
11

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

3
9
27

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
40
19
13
18
8 92 6
4
23
55 77 3
10

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
3