13/10/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Tehran

15:00

0 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 11000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

مصطفي فراهاني

داور چهارم

اشکان خورشیدی

رخداد های بازی

25

40

43

59

76

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
8 73 9
25
1
6
11 91
5
24
19
13
21

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 70 5
7
9
4
12
64 63 33
6
77
99
18 64 14
40

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

33
14
5