28/09/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Gostaresh Foulad

15:00

0 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

امیر حسین فتاحی

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

14

45

73

75

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
1
12 71 15
4
5
6
8 57 10
24
77
9 81 16
88

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

10
15
16

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

25
23
18
8
6
17
38
16
44
26
29 54 33

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

4
11
33