28/09/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saipa Tehran

16:20

1 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

25

73

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
40
19
13
18
4
3 57 8
10 77 55
11
34 69 21

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
21
55

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
40
4
23
18
11 92 14
9
12
13
77
99

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

64
7
14