22/09/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saba Qom

15:00

2 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

مصطفي فراهاني

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

28

33

57

58

63

67

87

93

94

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 80 92
1
26
4
6
7
20 73 11
18
10
9
30 87 25

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

92
25
11

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
77
10
17 22 21
5
24
8
11
15 66 7
37
29 80 16

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
16
21