14/09/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Saipa Tehran

15:00

0 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

محسن فريماني

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

فرشيد افشار

رخداد های بازی

13

38

78

81

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

19
5
1
13
8 73 6
40
18
23
10
11 88 3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
3

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
27
5
20
23
10 85 29
25
7
15
80
11 70 18

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
29